Zavarovanja

Regia je pravi naslov za vaša avtomobilska in druga zavarovanja. Ko poskrbite za svoje vozilo, uredite tudi zavarovanje doma, nezgodno, turistično ali drugo zavarovanje, ki ga potrebujete. Brez odvečnih poti.

Vrste zavarovanj za vozila

S tem zavarovanjem si zagotovimo, da bo za škodo, ki jo povzročimo drugim, poskrbela zavarovalnica. Ravno tako smo zavarovani tudi mi sami v primeru, da je nezgodo zakrivil voznik drugega vozila. Po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu mora lastnik motornega vozila skleniti zavarovanje pred odgovornostjo, preden začne vozilo uporabljati v prometu, in zavarovanje obnavljati, vse dokler je vozilo v uporabi. Predmet zavarovanja pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti je odgovornost lastnika vozila. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti lastnika motornega vozila ščiti pred morebitnimi finančnimi posledicami prometne nesreče, ki jo je povzročil voznik zavarovanega vozila. Zavarovalnica povrne škodo, če je pri uporabi posesti vozila, navedenega v polici, prišlo do: smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja neke osebe, uničenja ali poškodovanja stvari.
Voznik motornega vozila, s katerim je bila povzročena škoda, po zakonu nima pravice do odškodnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Pred takšnim tveganjem se je zato smiselno zavarovati. To omogoča tako imenovano zavarovanje AO+. V tem primeru se zavarovalnica zaveže povrniti pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči z zavarovanim motornim vozilom, na katerega je vezano to zavarovanje, utrpi zavarovanec. V primeru smrti zavarovanca zaradi nezgode pa povrne zavarovalnica škodo zaradi smrti njegovim svojcem.
Je oblika osebnega zavarovanja, ki nudi pomoč zavarovancem in njihovim svojcem od nezgodi. Za nezgodo se šteje vsak nenaden, nepredviden, od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in naglo na zavarovančevo telo, kar ima za posledico njegovo smrt, popolno ali delno invalidnost, prehodno delovno nezmožnost ali okvaro zdravja, ki zahteva zdravniško oskrbo. Pri nezgodi se zavarujejo smrt, trajna izguba splošne delovne nezmožnosti (invalidnost), začasna nezmožnost za delo (dnevna odškodnina) ter okvara zdravja, ki zahteva zdravniško pomoč (stroški zdravljenja).
Zavarovanje avtomobilske asistence je oblika asistenčnega zavarovanja, pri katerem zavarovalnica zavarovancu 24 ur na dan zagotavlja pomoč in kritje stroškov, če je zavarovano vozilo nevozno ali neprimerno za vožnjo zaradi okvare, poškodbe ali uničenja ali izginotja zavarovanega vozila. Asistenca nudi prevoz zavarovancev, kadar vozila ni mogoče popraviti na kraju nesreče, namestitev v hotelu, nadomestnega voznika v tujini, vrnitev mladoletnih upravičencev iz tujine. Asistenca nudi zavarovancu tudi pomoč, ko zavarovanemu vozilu zmanjka goriva, če ima zavarovanec težave s ključi tega vozila (npr. izguba, poškodba, zaklenjeni ključi v vozilu …)
Zavarovanje avtomobilskega kaska je kritje škode na lastnem vozilu. Polno zavarovanje avtomobilskega kaska krije škodo zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki so posledica presenetljivih in od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov, ki nastanejo:
 • v prometu in mirovanju (prometna nesreča, trčenje vozila, zdrs vozila, prevrnitev …),
 • ob naravnih in elementarnih nesrečah (požar, direktni udar strele, eksplozija, toča …),
 • posebni dogodki (družbenopolitični dogodki, manifestacije, demonstracije, nasilno ali objestno dejanje tretjih oseb …),
 • pri nekaterih zavarovalnicah veljajo za take dogodke tudi tatvina, rop …
Če so v zavarovalni polici dogovorjeni samo določeni sklopi nevarnosti, potem velja zavarovalno kritje samo za dogovorjene nevarnosti.
Delno zavarovanje avtomobilskega kaska se lahko sklene samo za posamezne nevarnosti ali pa se sklene tudi ob polnem zavarovanju avtomobilskega kaska. Zavarovanec lahko izbira med več možnostmi: stekla, divjad in domače živali, luči, zunanja svetlobna telesa, ogledala, parkirišče, nadomestno vozilo … Ob škodnem primeru, ki je sicer krit s polnim kaskom, zavarovanec ne bo izgubil bonusa pri polnem avtomobilskem kasku.
Zavarovanci veljavnost zavarovanja avtomobilske odgovornosti v drugih državah najlažje dokazujejo z mednarodno karto za zavarovanje motornega vozila, ki jo zavarovalnica izda na podlagi zavarovalne police tudi tistim, ki potujejo v tisto skupino držav, kjer za vstop v državo predložitev mednarodne karte za zavarovanje motornega vozila ni obvezna.
Mednarodna karta za zavarovanje motornega vozila je pomemben dokument, s katerim se udeleženci prometnih nesreč identificirajo, saj so na njej navedeni vsi podatki, ki jih udeleženec nesreče potrebuje pozneje za uveljavljanje odškodninskega zahtevka pri pristojni zavarovalnici oziroma drugi instituciji.
Mednarodna karta za zavarovanje motornega vozila se izdaja na beli podlagi/listu.

Vsa zavarovanja na enem mestu

Premoženjska, turistična, zdravstvena, nezgodna in druga zavarovanja: poskrbite, da boste brez skrbi na vsakem koraku, ne le na cesti. Vse uredite pri nas, brez odvečnih poti.

Za vaš dom

Za nakup nepremičnine ste varčevali dolga leta ali pa najeli kredit. Poskrbite, da dogodek, na katerega nimate vpliva, ne postavi vašega življenja na glavo tudi po finančni plati. Ker nesreča nikoli ne počiva, je zavarovanje doma še kako pomembno. Nesreče vselej sicer ne morete preprečiti, lahko pa z ustreznim zavarovanjem zmanjšate posledice uničenja ali poškodovanja premoženja.

Ponujamo vam zavarovanje doma s kakovostnimi zavarovalnimi kritji za praktično vse nevarnosti, ki ogrožajo vaš dom in proti katerim se lahko zavarujete:

zavarovanje hiše,
zavarovanje stanovanja (etažne lastnine),
zavarovanje stanovanske opreme,
posamična zavarovanja za dom.
Zavarovanje za tujino

V današnjih časih tako zasebno kot službeno vedno več potujemo in smo toliko bolj izpostavljeni boleznim ali nezgodam, tudi v tujini. Stroški oskrbe ali zdravljenja so v tujini še posebej visoki, zato je pametno, da pred potovanjem poskrbite za sklenitev zdravstvenega zavarovanja v tujini z asistenco.

S sklenitvijo zavarovanja poskrbimo za organizacijo in kritje stroškov v nujnih primerih:

obisk pri zdravniku in nakup zdravil na zdravniški recept,
bolnišnično zdravljenje,
prevoz do najbližje bolnišnice,
prevoz v domovino,
prevoz posmrtnih ostankov umrlega v domovino,
zobozdravstvene storitve do vnaprej določene vrednosti,,
spremstvo otroka do 18. leta starosti.
Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedba obveznega zdravstvenega prispevka

Z 31. decembrom 2023 se ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S 1. januarjem 2024 se uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP).

Zavarovalne police, ki so jih zavarovanci sklenili pri eni od zavarovalnic, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, avtomatsko prenehajo veljati 31. 12. 2023. V zvezi s prekinitvijo polic zavarovancem ni potrebno storiti ničesar. Zadnja premija dopolnilnega zavarovanja, ki jo je potrebno plačati, je premija za december 2023. Zavarovane osebe opozarjamo, da ne nasedajo različnim zavajajočim ponudbam, da je potrebno v izogib plačilom ali doplačilom po 1. 1. 2024 skleniti dodatna zdravstvena zavarovanja, saj bo obvezno zdravstveno zavarovanje po 1. 1. 2024 v celoti (100%) krilo košarico pravic v enakem obsegu, kot jo je do 1. 1. 2024 obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Prvi mesec, za katerega je potrebno plačati obvezni zdravstveni prispevek, je januar 2024.

Več na: Obvezni zdravstveni prispevek - Portal za zavezance (zzzs.si)

Zavarovanje pred nezgodo

So stvari, ki jih ne morete predvideti zato izberite ustrezno obliko nezgodnega zavarovanja.

Po Splošnih pogojih se lahko zavarujejo osebe, stare od 14 do 75 let. Mlajše oziroma starejše osebe se lahko zavarujejo po posebnih in dopolnilnih pogojih.

Zavarujete se lahko za naslednje primere:

izgubo življenja zaradi nezgode,
invalidnost kot posledico nezgode,
prehodno nesposobnost za redno delo,
nastanitev v bolnišnici kot nadomestilo za bolnišnični dan,
nastanka stroškov zdravljenja.

Sodelujemo z vrsto zavarovalnic.

Allianz
Generali
Grawe
Sava
Triglav
Coris

Pogosta vprašanja

POSTOPEK REŠEVANJA PRITOŽB IN REKLAMACIJ REGIA GROUP

1. Reševanje pritožb - Splošno

Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka.

2. Reševanje pritožb posredovanih s strani strank, zavarovancev, zavarovalcev, poslovnih partnerjev ter združenj potrošnikov na področju sklepanja zavarovanj.

Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka.

Pritožba mora vsebovati:

 • Ime in priimek stranke, ki vlaga pritožbo ali reklamacijo,
 • zavarovalnica in številka zavarovalne police na katero se nanaša pritožba,
 • navedbo, kratek opis dogodka na katerega se nanaša pritožba,
 • dokazila k navedbam,
 • elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko.

  Celoten pravilnik o notranjem postopku reševanja pritožb in reklamacij je na tej povezavi.
3. Reševanje pritožb in pozivov, ki se nanašajo na storitve Kontrolnega organa.

Pritožbo / priziv nam lahko posredujete ustno ali pisno. Če je posredovana ustno, zaposleni, ki bo sprejel pritožbo / priziv, naredi zapis o ugotovitvi na obrazec »Pomanjkljivosti – neskladnosti PN«. Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka .

Pritožba mora vsebovati:

 • Ime in priimek ter naslov stranke, ki vlaga pritožbo ali priziv,
 • Opis pritožbe / priziva,
 • Dokazila in priloge k pritožbi / prizivu,
 • Elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko.

Zavarovanje pravne zaščite lahko uporabite takrat ko:

 • Potrebujete nasvet odvetnika,
 • Ste se brez svoje krivde poškodovali na javnem kraju,
 • Vam najemodajalec brez dogovora zviša najemnino,
 • V primeru prometne nesreče pride do spora glede krivde,
 • Vas policist neutemeljeno kaznuje in napoti na prekrškovni organ,
 • Imate spor s turistično agencijo,
 • So vas na delovnem mestu premestili in vam znižali plačo,
 • Trgovina kjer ste kupili pohištvo zamuja z dobavo,
 • Ste prišli ob škodnem dogodku v spor z zavarovalnico in
 • V velikem številu podobnih primerov…

Da, v kolikor se zavarovanec odloči, da zamenja zavarovalnico se bonus pridobljen na prejšnji zavarovalnici, lahko prenese.

Da, pri vseh zavarovalnicah je možno plačilo na obroke, preko trajnika pri vaši banki. Maksimalno število obrokov je 10, odvisno od zavarovanja in zavarovalnice. Nekatere zavarovalnice zaračunavajo pri plačilu na obroke obresti.

Da, pri sklepanju zavarovanja upoštevamo vse paketne ugodnosti in akcije posameznih zavarovalnic, kot jih nudijo zavarovalnice in njihovi zavarovalni zastopniki.

Voznik vozila s katerim je bila povzročena škoda, nima pravice do odškodnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti in prav to vrzel pokriva AOplus zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb. Tako dobi zavarovanec-voznik vozila, ki je kriv za prometno nesrečo, zavarovalnino.

Za ugotavljanje višine pravno priznane škode se uporabljajo predpisi Slovenije o odgovornosti za škodo, kar je drugače kot pri nezgodnem zavarovanju voznikov, potnikov pri upravljanju in vožnji z motornimi vozili, kjer se za oceno stopnje invalidnosti uporablja tabela invalidnosti.

Nezgodno zavarovanje je zavarovanje oseb v vozilu, ki je navedeno na polici za primer smrti in invalidnosti (vezano je na število sedežev v vozilu).

Obveznost zavarovalnice izplačati zavarovalno vsoto oziroma zavarovalnino nastopi ob nastanku nezgode med vožnjo ali upravljanjem vozila za osebe, ki so nezgodno zavarovane v motornem vozilu, ne glede na njihovo zdravstveno stanje in splošno delovno zmožnost.

Asistenca obsega:

 • Skrb za vozilo, ki obsega organizacijo storitev zavarovalnice in krije stroške za: pomoč doma in na cesti,
 • pomoč pri težavah s ključi vozila,
 • reševanje vozila,
 • vleko ali prevoz vozila,
 • dostavo goriva,
 • dostavo nadomestnih delov v tujino,
 • carinjenje on prevoz na odpad ali odstop poškodovanega vozila tuji državi.

Skrb za zavarovance, ki obsega organizacijo storitev zavarovalnice in krije stroške za:

 • prevoz zavarovancev, nadomestno vozilo,
 • namestitev v hotelu,
 • nadomestnega voznika v tujini,
 • pomoč v primeru smrti v tujini,
 • obisk svojcev poškodovanega zavarovanca v tujini,
 • spremstvo mladoletnih zavarovancev,
 • informacije.

I kombinacija krije stroške najema osebnega vozila:

 • ki je poškodovano in je potrebno popravila, ki ga določi zavarovalnica na podlagi tovarniških normativov (8 ur – 1 dan),
 • v primeru uničenja oz. izginotja osebnega vozila (največ do 10 dni).

Zavarovanje pravne zaščite krije stroške za zavarovane dogodke, ki vas doletijo v kolikor se znajdete v različnih izvensodnih ali sodnih postopkih.

Odbitna franšiza pomeni, da morate del škode, ki jo povzročite, plačati sami. Lahko je določena v odstotkih, lahko pa v zneskih. Če je določena v odstotkih pomeni, da morate odstotek od zavarovalne vsote plačati sami (če imate 1% odbitne franšize, zavarovalna vsota pa je 30.000 EUR sami plačate 300 EUR, preostanek škode plača zavarovalnica). V kolikor je odbitna franšiza določena z zneskom, škode do tega zneska ne dobite poplačane, kar je nad zneskom pa dobite plačano (če je odbitna franšiza 75 EUR potem vse škode pod 75 EUR plačate sami, če je škoda 150 EUR pa 75 EUR plačate sami in 75 EUR zavarovalnica).

Bonus se podeduje z vozilom, za kar pa potrebujete sklep o dedovanju in original zavarovalno polico preminulega lastnika.

REŠEVANJE PRITOŽB IN REKLAMACIJ ZAVAROVANJ

Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA KRITJE d.o.o., Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si.

Pritožba mora vsebovati:

 • Dokazilo o istovetnosti stranke (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
 • prometno dovoljenje,
 • zavarovalno polico (staro oz. že obnovljeno).

Pravilnik o notranjem postopku reševanja pritožb in reklamacij REGIA KRITJE d.o.o

REGISTER ZAVAROVALNIH ZASTOPNIKOV REGIA KRITJE D.O.O.

Na podlagi 562. člena ZZavar-1 vodi REGIA KRITJE d.o.o., register zavarovalnih zastopnikov.

Vpogled v register zavarovalnih zastopnikov REGIA KRITJE d.o.o., je omogočen na sedežu REGIA KRITJE d.o.o., Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj, s predhodno najavo na telefonsko številko: 04 201 52 19. Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja posameznih zastopnikov pa je mogoče preveriti tudi na internetni strani AZN: Register zastopnikov in posrednikov (a-zn.si).

Vsa pogosta vprašanja