Vozila


Z zakonom je določeno, da je potrebno vozilo, preden se le-to udeleži v prometu, obvezno zavarovati. Če pa želite, da bo vaše vozilo zares dobro zavarovano, vam nudimo tudi sklenitev kasko zavarovanja in dodatna kritja, s katerimi vam bodo olajšane marsikatere neprijetne posledice nepredvidenih dogodkov. Iskreno upamo in želimo, da bi bilo slednjih čim manj.

S tem zavarovanjem si zagotovimo, da bo za škodo, ki jo povzročimo drugim, poskrbela zavarovalnica. Ravno tako smo zavarovani tudi mi sami v primeru, da je nezgodo zakrivil voznik drugega vozila. Po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu mora lastnik motornega vozila skleniti zavarovanje pred odgovornostjo preden začne vozilo uporabljati v prometu in zavarovanje obnavljati vse dokler je vozilo v uporabi. Predmet zavarovanja pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti je odgovornost lastnika vozila. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti lastnika motornega vozila ščiti pred morebitnimi finančnimi posledicami prometne nesreče, ki jo je povzročil voznik zavarovanega vozila. Zavarovalnica povrne škodo, če je pri uporabi posesti vozila, navedenega v polici prišlo do: Smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja neke osebe (škoda zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja) 2.500.000 EUR Uničenja ali poškodovanja stvari ( škoda zaradi uničenja in poškodovanja stvari) 500.000 EUR.

Voznik motornega vozila, s katerim je bila povzročena škoda, po zakonu nima pravice do odškodnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti. Pred takšnim tveganjem se je zato smiselno zavarovati in to nam omogoča tako imenovano zavarovanje AO+. V tem primeru se zavarovalnica zaveže povrniti pravno priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči z zavarovanim motornim vozilom, na katerega je vezano to zavarovanje, utrpi zavarovanec. V primeru smrti zavarovanca zaradi nezgode pa povrne zavarovalnica škodo zaradi smrti njegovim svojcem.

Je oblika osebnega zavarovanja, ki nudi pomoč zavarovancem in njihovim svojcem od nezgodi. Za nezgodo se šteje vsak nenaden, nepredviden od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki deluje od zunaj in naglo na zavarovančevo telo kar ima za posledico njegovo smrt, popolno ali delno invalidnost, prehodno delovno nezmožnost ali okvaro zdravja, ki zahteva zdravniško oskrbo. Pri nezgodi se zavaruje smrt, trajna izguba splošne delovne nezmožnosti (invalidnost), začasna nezmožnost za delo (dnevna odškodnina) ter okvara zdravja, ki zahteva zdravniško pomoč (stroški zdravljenja).

Zavarovanje avtomobilske asistence je oblika asistenčnih zavarovanj, pri katerem zavarovalnica zavarovancu 24 ur na dan zagotavlja pomoč in kritje stroškov, če je zavarovano vozilo nevozno ali neprimerno za vožnjo zaradi okvare, poškodbe ali uničenja ali izginotja zavarovanega vozila. Asistenca nudi prevoz zavarovancev, kadar vozila ni mogoče popraviti na kraju nesreče, namestitev v hotelu, nadomestnega voznika v tujini, vrnitev mladoletnih upravičencev iz tujine. Asistenca nudi zavarovancu tudi pomoč, ko zavarovanemu vozilu zmanjka goriva, če ima zavarovanec težave s ključi tega vozila (npr. izguba, poškodba, zaklenjeni ključi v vozilu…)

Zavarovanje avtomobilskega kaska je kritje škode na lastnem vozilu. Polno zavarovanje avtomobilskega kaska krije škodo zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari, ki so posledica presenetljivih in od zavarovančeve ali voznikove volje neodvisnih dogodkov, ki nastanejo:

 • v prometu in mirovanju (prometna nesreča, trčenje vozila, zdrs vozila, prevrnitev….),
 • ob naravnih in elementarnih nesrečah (požar, direktni udar strele, eksplozija, toča…)
 • posebni dogodki (družbenopolitični dogodki, manifestacije, demonstracije, nasilno ali objestno dejanje tretjih oseb…)
 • pri nekaterih zavarovalnicah veljajo za take dogodke tudi tatvina, rop….

Če so v zavarovalni polici dogovorjeni samo določeni sklopi nevarnosti, potem velja zavarovalno kritje samo za dogovorjene nevarnosti.

Delno zavarovanje avtomobilskega kaska se lahko sklene samo za posamezne nevarnosti ali pa se sklene tudi ob polnem zavarovanju avtomobilskega kaska. Zavarovanec lahko izbira med več možnostmi : stekla, divjad in domače živali, luči, zunanja svetlobna telesa, ogledala, parkirišče, nadomestno vozilo… Ob škodnem primeru, ki je sicer krit s polnim kaskom, zavarovanec ne bo izgubil bonusa pri polnem avtomobilskem kasku.

Zavarovanci veljavnost zavarovanja avtomobilske odgovornosti v drugih državah najlažje dokazujejo z zeleno karto, ki jo zavarovalnica izda na podlagi zavarovalne police tudi tistim, ki potujejo v tisto skupino držav, kjer za vstop v državo predložitev zelene karte ni obvezna.

Za določanje premij se upošteva predhodno zavarovalno obdobje v odvisnosti od števila prijavljenih škod. Izhodiščna zavarovalna premija je zavarovalna premija, ki je s premijskim razredom za zavarovanje avtomobilske odgovornosti določena za zavarovanje vozila, glede na vrsto vozila, moč ter glede na razširitev zavarovalnega kritja. Razvrstitev v ustrezen premijski razred se določi na naslednji način: za vsako novo zavarovanje se premija določi po 14. premijskem razredu. Za novo zavarovanje se šteje zavarovanje, ki ga je zavarovanec sklenil za vozilo prvič in zavarovanje, ki ga je zavarovanec sklenil po poteku več kot treh let, odkar mu je prenehalo veljati prejšnje zavarovanje. Vsako zavarovalno leto brez prijavljene škode za vozilo iste vrste omogoča razvrstitev za en premijski razred nižje v naslednjem zavarovalnem letu (bonus). Posledica vsake prijavljene škode v preteklem zavarovalnem obdobju je pomik za tri razrede višje za posamezno škodo (malus). Pri zavarovanju vsakega naslednjega vozila se zavarovalna premija določi enako kot za novo zavarovanje.

Prikaz premijskih razredov pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti glede na odstotke

Ravno tako se tudi pri zavarovanju avtomobilskega kaska uporablja bonus-malus sistem v razponu od 50 do 200 odstotkov temeljne zavarovalne premije, le da so pri kasko zavarovanju premijski razredi drugače določeni kot pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti. Poleg tega pa vsak prijavljeni zavarovalni primer vpliva na izgubo bonusa samo pri nekaterih zavarovanih nevarnostih.

Premijski razredi
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 135 150 170 200
Odstotki izhodiščne zavarovalne premije

To zavarovanje omogoča, da zavarovanec AO in AO plus kljub eni povzročeni škodi v enem zavarovalnem letu ne izgubi bonusa oziroma, da obdrži isti premijski razred.

V primeru spremembe lastništva vozila (kadar se vozilo ne odjavi iz prometa) zavarovalna pogodba za zavarovanje avtomobilske odgovornosti starega lastnika preneha veljati šele takrat, ko novi lastnik sklene novo zavarovalno pogodbo za to vozilo. Šele takrat je prejšnji lastnik upravičen do povračila sorazmernega dela neizkoriščene premije, vendar le takrat, če iz te zavarovalne pogodbe, za katero se premija vrača, ni bila izplačana odškodnina. Prejšnji lastnik vozila lahko uveljavlja povračilo premije, če predloži originalno zavarovalno polico po kateri se premija vrača, kopijo overjene kupoprodajne pogodbe ter kopijo zavarovalne police novega lastnika. Najhitrejši in najenostavnejši način vračila premije je, če lastnik vozila svoje vozilo odjavi iz prometa. V tem primeru predloži le originalno zavarovalno polico, po kateri se bo premija vrnila in dokazilo o odjavi vozila (odjavljeno prometno dovoljenje). Sorazmerni del neizkoriščene premije se obračuna od dneva vložitve zahtevka in vse do poteka zavarovalne pogodbe.

 • Čim prej je potrebno zavarovati kraj dogodka in poskrbeti za morebitne poškodovane osebe.
 • Če nastane le manjša škoda, si z ostalimi udeleženimi izmenjajte podatke ter natančno izpolnite Poročilo o prometni nesreči. Vsi potrebni podatki se nahajajo na zavarovalni polici in v prometnem dovoljenju.
 • Če vam soudeleženi ne želi posredovati podatkov, na kraj dogodka pokličite policijo.
 • Tudi v primeru, ko gre za večjo materialno škodo ali so bili udeleženci telesno poškodovani in od njih niste mogli pridobiti vseh potrebnih podatkov, zahtevajte, da na kraj dogodka pride policija, od katere zaprosite za podatke.
 • Zabeležite si tudi podatke prič, če je možno kraj dogodka in poškodovana vozila tudi fotografirajte.

Če je prometno nezgodo zakrivil tujec, podate odškodninski zahtevek na pooblaščenca tuje zavarovalnice članice EU oziroma na Slovensko zavarovalno združenje, ki bo primer odstopilo pooblaščeni zavarovalnici.

 • Na kraj dogodka pokličete policijo, ki vam bo izdala ustrezno listino o poškodbah vozila za prehod meje.
 • V primeru, da od soudeleženih v prometni nesreči ne morete pridobiti podatkov o osebah, vozilu in zavarovanju, zaprosite za podatke policijo.
 • V kolikor menite, da je za povzročitev prometne nesreče odgovoren deloma ali v celoti drugi udeleženec, vložite odškodninski zahtevek pooblaščencu tuje zavarovalnice članice EU v Sloveniji.

Za udeležence ostalih držav članic Biroja zelene karte, vložite odškodninski zahtevek pri Biroju zelene karte države, kjer seje prometna nesreča pripetila. Naslovi posameznih nacionalnih birojev so navedeni na hrbtni strani zelene karte.

IMATE VPRAŠANJE?
Spletno mesto za namen delovanja uporablja piškotke. Preberi več ...