Homologacija

Pridobite potrdilo o skladnosti vozila, potrebno za registracijo. Vse na enem mestu.

Kdaj potrebujem homologacijo?

Ste uvozili vozilo ali ga predelali? Preverite, kakšno potrdilo potrebujete.

01
Za rabljeno vozilo iz drugih članic EU ali novo vozilo z enotno evropsko homologacijo ali posamično odobritvijo opravimo identifikacijo in oceno tehničnega stanja.
02
Za vozilo, uvoženo iz območja izven EU ali brez enotne evropske homologacije ali posamične odobritve izvedemo posamično odobritev vozila.
03
Za spremembe ali predelave na vozilu uredimo posamično odobritev predelanega vozila.
Podrobnosti o tem, kako ureja homologacije Zakon o motornih vozilih, najdete na tej (zunanji) povezavi.

Pogosta vprašanja

Potrebna dokumentacija:

 • vloga kopije tujega prometnega dovoljenja (za že registrirano vozilo)
 • ES-certifikat o skladnosti (COC)-za novo vozilo
 • kopije dokazila o lastništvu / računi o nakupu vozila / overjene kupoprodajne pogodbe
 • potrdilo o plačanem DMV oz. oprostitvi plačila
 • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

Potrebni dokumenti:

 • vloga kopije dokazila o lastništvu
 • originalno potrdilo o skladnosti (SA,SB,SC) oz, Izjavo o ustreznosti (A,B,C) ali potrdilo pooblaščenega
 • zastopnika o podatkih (izpis podatkov)
 • ustrezen certifikat, iz katerega mora biti razvidno, da so vzmeti odobrene za določen tip oz. izvedenko vozila
 • poročilo o vgradnji z navedenimi identifikacijskimi podatki vozila, oznakami vgrajenih vzmeti, datumom
 • vgradnje in izjavo, da je vgradnja opravljena v skladu z zahtevami in navodili proizvajalca.
 • originalni izpis kontrole geometrije podvozja vozila (optika)

Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št.105/09) v svojem 52. členu določa, da izda dvojnik potrdila o skladnosti proizvajalec (pooblaščeni zastopnik) oziroma strokovna organizacija, ki je izdala osnovno potrdilo o skladnosti.

Dvojnik potrdila o skladnosti se izda na zahtevo lastnika.

Za več informacij se obrnite na enega izmed naših kontaktov, kjer boste točno izvedeli na kateri je bilo izdano osnovno potrdilo in kakšen je postopek za izdajo duplikata.

Slovenska zakonodaja je na področju obdavčitve pridobitev novih osebnih vozil usklajena z določbami direktive ES, ki enotno ureja področje obdavčitve z davkom na dodano vrednost. Tako veljajo za nova motorna vozila posebne določbe, in sicer se nova vozila obdavčijo z DDV v državi, kjer se registrira novo motorno vozilo.

Osebe, ki niso identificirane za namene davka na dodano vrednost, morajo v 15 dneh od dneva pridobitve prijaviti pridobitev novega motornega vozila na obrazcu DDV-NPS-P1, ki služi registracijskemu organu kot potrdilo o plačilu davka na dodano vrednost. Davčni organ (kjer koli v Sloveniji, ne glede na prebivališče osebe) bo tako na podlagi napovedi odmeril DDV, DMV in okoljsko dajatev. Osnovo za odmero DDV predstavlja vrednost vozila in vse pripadajoče dajatve (tudi DMV in okoljska dajatev). Osnova za izračun okoljske dajatve je masa motornega vozila, kot je navedena v homologacijskih dokumentih, ki se ji odšteje masa voznika, tj. 75 kg. Okoljska dajatev se plača v znesku na kilogram vozila, ki ga določi vlada za vsako koledarsko leto.

Davka na motorna vozila se ne plača od uvoza vozil in prenosa motornih vozil iz druge države članice v Slovenijo zaradi začasne preselitve lastnika, če oseba, ki se seli, nima stalnega prebivališča v Sloveniji. Davek na motorna vozila je treba plačati v vseh drugih primerih, tudi v primeru stalne preselitve osebe v Slovenijo. Zavezanec za izpolnitev obveznosti plačila DMV in okoljske dajatve v prijavi pridobitve vozila iz tujine navede o avtomobilu vse potrebne podatke, ki bi jih vseboval račun, če bi to vozilo kupil od druge osebe, in k prijavi priloži original registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja. Če davčna osnova iz napovedi ne ustreza dejanski prometni vrednosti vozila, bo le-to določil davčni organ v odmernem postopku na podlagi ocene.

V primeru nakupa rabljenega vozila v Sloveniji je za obdavčitev tega prometa pomembna vrsta prometa in kdo so pogodbene stranke pri nakupu oziroma prodaji vozila. Za promet rabljenih vozil na ozemlju Slovenije je značilno, da se izključujeta davek na dodano vrednost in davek na motorna vozila, prav tako za ta promet ne nastane obveznost plačila okoljske dajatve.

V primeru, da je prodajalec vozila oseba, identificirana za namene DDV, ki je vozilo nabavila od drugega zavezanca za DDV, ki je imel pravico do odbitka DDV za to vozilo, vam bo na računu obračunal 20-odstotni DDV.

Če prodajalec obračunava DDV od razlike v ceni (po posebni ureditvi za rabljeno blago – predvsem komisijska prodaja), bo samo obračunal DDV, ne bo pa ga prikazal na računu. V obeh primerih se tako DMV od prodaje vozila ne plača. Za vozilo, ki je bilo registrirano v eni od držav članic EU in pridobljeno v Slovenijo, je treba preveriti, ali so bile plačane vse dajatve ob pridobitvi, in zahtevati potrdilo o plačilu DMV, ki je podlaga za homologacijo in registracijo vozila.

V primeru nakupa rabljenega vozila od fizične osebe DDV ne bo obračunan, zato se od tega prometa plačuje DMV. V roku 15 dni od dneva nakupa je treba pri davčnem organu vložiti napoved, ki bo na podlagi vrednosti vozila odmeril DMV po 5-odstotni stopnji, ki velja za rabljena vozila – tudi za motorna kolesa in kolesa z motorjem, če od njihovega prometa ni bil obračunan DDV.

Vir: DURS

Vsa pogosta vprašanja

Zgodbe s ceste - naslovnica

Nagradna igra

Osvojite skuter in druge privlačne nagrade

Sodelujte