Kupujem novo osebno vozilo pri prodajalcu v EU. Kaj moram storiti za pravilno izpolnitev obveznosti do države?

Slovenska zakonodaja je na področju obdavčitve pridobitev novih osebnih vozil usklajena z določbami direktive ES, ki enotno ureja področje obdavčitve z davkom na dodano vrednost. Tako veljajo za nova motorna vozila posebne določbe, in sicer se nova vozila obdavčijo z DDV v državi, kjer se registrira novo motorno vozilo.

Osebe, ki niso identificirane za namene davka na dodano vrednost, morajo v 15 dneh od dneva pridobitve prijaviti pridobitev novega motornega vozila na obrazcu DDV-NPS-P1, ki služi registracijskemu organu kot potrdilo o plačilu davka na dodano vrednost. Davčni organ (kjer koli v Sloveniji, ne glede na prebivališče osebe) bo tako na podlagi napovedi odmeril DDV, DMV in okoljsko dajatev. Osnovo za odmero DDV predstavlja vrednost vozila in vse pripadajoče dajatve (tudi DMV in okoljska dajatev). Osnova za izračun okoljske dajatve je masa motornega vozila, kot je navedena v homologacijskih dokumentih, ki se ji odšteje masa voznika, tj. 75 kg. Okoljska dajatev se plača v znesku na kilogram vozila, ki ga določi vlada za vsako koledarsko leto.