Pogoj za registracijo vozila v Sloveniji je da so vozila odobrena v skladu z homologacijskimi predpisi in so usklajena z predpisi držav članic EU. Za že registrirana vozila v kateri od držav EU se pri nas izvede postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja. To pomeni da se od vozila zberejo tehnični podatki in se vnesejo v centralni register vozil. Za registracijo potrebujemo potrdilo o skladnosti, ki ga izdajo pooblaščeni kontrolni organi.

Kontrolni organ Regia Group d.d. je akreditiran kontrolni organ tipa C po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 in sicer za postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil ter za posamično odobritev predelanih vozil. Obseg akreditacije je podrobneje razviden iz priloge k akreditacijski listini.

Varovanje zaupnosti podatkov-

Kontrolni organ na zahtevo pristojnih organov za izvajanje nadzora, sodišča, policije, homologacijskega organa posreduje tudi dokumentacijo o opravljenem postopku kontrole oziroma omogoči vpogled v dokumentacijo. Vpogled omogoči tudi Slovenski Akreditaciji za namen nadzora nad vzdrževanjem akreditacije. Kontrolni organ v skladu s predpisanimi postopki informacije o naročniku in rezultatih kontrole posreduje v elektronske zbirke podatkov (CRV – centralni register vozil). Vpogled v ta register imajo državni organi ki so na podlagi zakonskih določil pristojni za področje oz. za izvajanje nadzora (Javna agencija RS za varnost prometa, DURS, CURS – kontrola skladnosti vozil). Seznanjenost s tem naročnik potrdi s podpisom vloge. Le ta lahko zahteva, da ga kontrolni organ v takem primeru tudi posebej obvesti o posredovanju dokumentacije pristojnim organom, kar navede v opombah na zahtevku, razen kadar zakon to prepoveduje.

PRITOŽBA

Naročnik se lahko zoper izvedbo postopka identifikacije in ocene tehničnega stanja ali posamične odobritve predelanega/popravljenega vozila pisno pritoži na sedežu kontrolnega organa v roku 15-ih dni od prejema poročila o kontroli oz. potrdila o skladnosti ali odda pritožbo na lokaciji kontrolnega organa, kjer se je postopek opravljal.

PRIZIV

Naročnik lahko zoper ugotovitve kontrolnega organa o (ne)skladnosti vozila s predpisi, ki so ugotovljene s poročilom o kontroli vozila v postopku posamične odobritve oz. v postopku identifikacije in ocene tehničnega stanja, vloži pisni priziv v roku 15-ih dni od prejema poročila o kontroli oz. potrdila o skladnosti na sedežu kontrolnega organa.

CENIK

Storitve v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil se obračunajo po uradnem ceniku, ki je objavljen v prostorih kontrolnega organa.

OMEJITVE

Za nekatere predelave so zahtevana homologacijska preizkušanja. Le ta naš kontrolni organ ne izvaja zato jih mora vložnik opraviti v akreditiranem laboratoriju oziroma je dolžan priskrbeti predpisana dokazila o skladnosti s tehničnimi specifikacijami oz. homologacijskimi direktivami ali pravilniki.

IZDAJA CERTIFIKATA/POROČILA O KONTROLI

Kontrolni organ za vsak opravljeni postopek kontrole izda certifikat/poročilo o kontroli, v katerem opiše ugotovitve kontrole. Če izda potrdilo o skladnosti vozila le tega ne posreduje naročniku.

kolesni traktorji, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h in pri katerih ima os, najbližja vozniku(1), širino koloteka najmanj 1150 mm, katerih masa v neobremenjenem stanju, pripravljenem za vožnjo, presega 600 kg, in katerih najmanjša oddaljenost od tal ne presega 1000 mm.

kolesni traktorji, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h, in pri katerih je najmanjša širina koloteka manjša od 1150 mm, katerih masa v neobremenjenem stanju, pripravljenem za vožnjo, presega 600 kg in katerih najmanjša oddaljenost od tal ne presega 600 mm. Če pa višina težišča traktorja (2) (izmerjena od tal), deljena s povprečnim najmanjšim kolotekom na posamezno os, presega 0,90, se največja konstrukcijsko določena hitrost omeji na 30 km/h.

kolesni traktorji, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h in katerih masa v neobremenjenem stanju, pripravljenem za vožnjo, ne presega 600 kg.

J – KATEGORIJA IN VRSTA VOZILA

X – OBLIKA NADGRADNJA

X.1 – DODATNI OPIS NADGRADNJE

T1, T2, T3, T4.1, T4.2, T4.3 – traktor FA – kmetijski -
FB – gozdarski -
SG – vozilo za posebne namene -
šola vožnje
za invalida
T5 – traktor FA – kmetijski -
SG – vozilo za posebne namene za invalida
-
C1, C2, C3, C4.1, C4.2, C4.3 – gosenični traktor FA – kmetijski -
FB – gozdarski -
SG – vozilo za posebne namene za invalida
-
R1, R2, R3, R4 a ali b**

- traktorski priklopnik
DA – polpriklopnik keson
plato
prekucnik
DB – priklopnik z vrtljivim ojesom keson
plato
prekucnik
DC – priklopnik s centralno osjo keson
plato
prekucnik
SG – vozilo za posebne namene -
cisterna
za prevoz oseb
za živali
S1 ali S2 a ali b** - traktorski vlečeni stroj DA – polpriklopnik -
DB – priklopnik z vrtljivim ojesom -
DC – priklopnik s centralno osjo -
SG – vozilo za posebne namene -
1. Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila

Rabljena vozila, pridobljena in predhodno registrirana v drugi državi članici EU in nova vozila z enotno evropsko homologacijo

LOKACIJA:

 • PE Labore: izdaja potrdila o skladnosti za vozila kategorije – T1, T2 in T3
 • PE Brezovica: izdaja potrdila o skladnosti za vozila kategorije – T1, T2 in T3

Identifikacija vozila je postopek, s katerim se ugotavlja istovetnost vozila in njegovi osnovni tehnični podatki s pomočjo priloženih dokumentov in podatkovnih zbirk o vozilih.

Ocena tehničnega stanja vozila je postopek vidne preveritve njegove celovitosti in sposobnosti za varno vožnjo v cestnem prometu ali za varno delo pri kmetijskih in gozdarskih delih. Preveri se tudi, da vozilo ni bilo predelano v nasprotju s predpisi in navodili proizvajalca.

Postopek se začne z vlogo. Vozila se lahko registrirajo in začnejo uporabljati po izvedenem postopku identifikacije oziroma ocene tehničnega stanja vozila. Registracija se opravi na podlagi soglasja k registraciji.

Soglasje k registraciji (potrdilo o skladnosti) je dokument, ki ga izda strokovna organizacija, ko ugotovi istovetnost vozila, zbere njegove tehnične podatke ter ugotovi njegovo celovitost in sposobnost za varno vožnjo ali varno delo.

Vlogi mora biti priloženo:

 • dokazilo o lastništvu (original račun o nakupu vozila, kupoprodajna pogodba ali drug verodostojen dokument, iz katerega so razvidni podatki o lastništvu),
 • ES-certifikat o skladnosti (COC – Certificate of conformity) ali certifikat o posamični odobritvi pri novem vozilu,
 • registracijski dokument, kjer je bilo vozilo prej registrirano oziroma prometno dovoljenje države članice EU pri že registriranem vozilu (razen izjem npr. traktorji iz NL),
 • uvozna carinska listina za uvoženo vozilo,
 • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila,
 • osebni dokument vložnika,
 • davčno številko

Za starodobno vozilo, za katerega so izpolnjeni predpisani pogoji, se po zaključku postopka izda potrdilo o skladnosti, ki ga prevzamete v enoti v kateri ste opravljali postopek in kjer lahko opravite tudi tehnični pregled ter vozilo registrirate.

Če vozilo ni skladno s predpisi, kar se ugotovi z oceno tehničnega stanja vozila, se vloga z odločbo zavrne.

Starodobnik je vozilo, ki je bilo izdelano pred 30 ali več leti, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko in se zaradi svojega zgodovinskega in tehničnega pomena ne uporablja za vsakodnevne prevoze.

Postopki podelitve statusa starodobnika se izvajajo v naših poslovnih enotah za vozila, ki so uvožena ali za vozila, ki so že bila registrirana v Republiki Sloveniji in v evidencah nimajo vpisanega statusa starodobnika. V postopku ugotavljanja skladnosti vozila se izvede identifikacija vozila, v skladu s prvim odstavkom, 25. Člena Zakona o motornih vozilih, kar pomeni da se ugotovi istovetnost vozila s podatki v priloženih dokumentih in zbere vse potrebne tehnične podatke vozila, za izdajo soglasja k registraciji (potrdila o skladnosti).

Vlogi mora biti priloženo:

 • dokazilo o lastništvu (original račun o nakupu vozila, kupoprodajna pogodba, drug verodostojen dokument, iz katerega so razvidni podatki o lastništvu);
 • registracijski dokument, oziroma prometno dovoljenje pri registriranem vozilu;
 • poročilo za starodobnike o uvrstitvi vozila v posamezen razred, ki mora vsebovati tudi popoln zapisnik o oceni vozila in fotografije. Poročilo izda nacionalna organizacija starodobnih vozil, članica Mednarodne organizacije starodobnih vozil – FIVA. Pri nas sta dve organizaciji in sicer ZVEZA SVS – STARODOBNA VOZILA SLOVENIJE, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica pri Ljubljani in SVAMZ – SLOVENSKA VETERANSKA AVTO-MOTO ZVEZA, Vransko 31 a, 3305 Vransko;
 • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila;
 • osebni dokument vložnika.

Na osnovi izvedene identifikacije, strokovni delavec izda izjavo o emisijski ustreznosti vozila ki jo predložite davčnemu organu pri vložitvi napovedi za odmero davka na motorna vozila (DMV). Le ta v skladu z Zakonom o davku na motorna vozila (ZDMV, Ur.l. RS, št. 72/2006-UPB2, 9/2010) izda potrdilo o oprostitvi plačila DMV, davčni organ pa mora vozilo vnesti tudi v ustrezno elektronsko evidenco. Praviloma izda tudi odločbo.

Za starodobno vozilo, za katerega so izpolnjeni predpisani pogoji, se po zaključku postopka izda potrdilo o skladnosti, ki ga prevzamete v enoti v kateri ste opravljali postopek in kjer lahko opravite tudi tehnični pregled ter vozilo registrirate.

IMATE VPRAŠANJE?
Spletno mesto za namen delovanja uporablja piškotke. Preberi več ...