Pogoj za registracijo vozila v Sloveniji je da so vozila odobrena v skladu z homologacijskimi predpisi in so usklajena z predpisi držav članic EU. Za že registrirana vozila v kateri od držav EU se pri nas izvede postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja. To pomeni da se od vozila zberejo tehnični podatki in se vnesejo v centralni register vozil. Za registracijo potrebujemo potrdilo o skladnosti, ki ga izdajo pooblaščeni kontrolni organi.

Kontrolni organ Regia Group d.d. je akreditiran kontrolni organ tipa C po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 in sicer za postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil ter za posamično odobritev predelanih vozil. Obseg akreditacije je podrobneje razviden iz priloge k akreditacijski listini.

Varovanje zaupnosti podatkov-

Kontrolni organ na zahtevo pristojnih organov za izvajanje nadzora, sodišča, policije, homologacijskega organa posreduje tudi dokumentacijo o opravljenem postopku kontrole oziroma omogoči vpogled v dokumentacijo. Vpogled omogoči tudi Slovenski Akreditaciji za namen nadzora nad vzdrževanjem akreditacije. Kontrolni organ v skladu s predpisanimi postopki informacije o naročniku in rezultatih kontrole posreduje v elektronske zbirke podatkov (CRV – centralni register vozil). Vpogled v ta register imajo državni organi ki so na podlagi zakonskih določil pristojni za področje oz. za izvajanje nadzora (Javna agencija RS za varnost prometa, DURS, CURS – kontrola skladnosti vozil). Seznanjenost s tem naročnik potrdi s podpisom vloge. Le ta lahko zahteva, da ga kontrolni organ v takem primeru tudi posebej obvesti o posredovanju dokumentacije pristojnim organom, kar navede v opombah na zahtevku, razen kadar zakon to prepoveduje.

PRITOŽBA

Naročnik se lahko zoper izvedbo postopka identifikacije in ocene tehničnega stanja ali posamične odobritve predelanega/popravljenega vozila pisno pritoži na sedežu kontrolnega organa v roku 15-ih dni od prejema poročila o kontroli oz. potrdila o skladnosti ali odda pritožbo na lokaciji kontrolnega organa, kjer se je postopek opravljal.

PRIZIV

Naročnik lahko zoper ugotovitve kontrolnega organa o (ne)skladnosti vozila s predpisi, ki so ugotovljene s poročilom o kontroli vozila v postopku posamične odobritve oz. v postopku identifikacije in ocene tehničnega stanja, vloži pisni priziv v roku 15-ih dni od prejema poročila o kontroli oz. potrdila o skladnosti na sedežu kontrolnega organa.

CENIK

Storitve v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil se obračunajo po uradnem ceniku, ki je objavljen v prostorih kontrolnega organa.

OMEJITVE

Za nekatere predelave so zahtevana homologacijska preizkušanja. Le ta naš kontrolni organ ne izvaja zato jih mora vložnik opraviti v akreditiranem laboratoriju oziroma je dolžan priskrbeti predpisana dokazila o skladnosti s tehničnimi specifikacijami oz. homologacijskimi direktivami ali pravilniki.

IZDAJA CERTIFIKATA/POROČILA O KONTROLI

Kontrolni organ za vsak opravljeni postopek kontrole izda certifikat/poročilo o kontroli, v katerem opiše ugotovitve kontrole. Če izda potrdilo o skladnosti vozila le tega ne posreduje naročniku.

J – KATEGORIJA IN VRSTA VOZILA X – OBLIKA NADGRADNJA X.1 – DODATNI OPIS NADGRADNJE
N1 tovorno voziloN1G tovorno vozilo BA – keson -
prekucnik
s podaljšano kabino
prekucnik s podaljšano kabino
z dvigalom
prekucnik z dvigalom
BB – furgon -
s podaljšano kabino
BE – tovorni pick-up -
prekucnik
s podaljšano kabino
prekucnik s podaljšano kabino
SA – bivalno vozilo -
SB – neprebojno vozilo -
BX – šasija s kabino -
N2 ali N3 N2G ali N3G tovorno vozilo BA – keson -
prekucnik
s podaljšano kabino
prekucnik s podaljšano kabino
z dvigalom
prekucnik z dvigalom
BB – furgon -
s podaljšano kabino
SB – neprebojno vozilo -
SA – bivalno vozilo -
SF – avtodvigalo (samo pri N3 ali N3G) -
BX – šasija s kabino -
N1 ali N2 ali N3 N1G ali N2G ali N3G vlečno vozilo BC – sedlasti vlačilec -
BD – cestni vlačilec -
SG – vozilo za posebne namene za invalida
SL – motorno vozilo za prevoz izrednega tovora (samo pri N3 ali N3G) -
SM – vozilo za prevoz različne opreme (samo pri N3 ali N3G) -

J – KATEGORIJA IN VRSTA VOZILA X – OBLIKA NADGRADNJA X.1 – DODATNI OPIS NADGRADNJE
N1 ali N2 ali N3 N1G ali N2G ali N3G - delovno vozilo vozilo za posebne namene - SG -
avtolestev
črpalka
delavnica
elektroagregat
gasilsko
kompresor
komunalno
policijsko
za invalida
BB/SG RTV
N1 ali N2 ali N3 N1G ali N2G ali N3G - tovorno vozilo SG -
šola vožnje
cisterna
cisterna gasilska
cisterna za nevarno blago
gozdarsko
plato
policijsko
za dviganje vozil
za zabojnike
za živali
zabaviščni
za prevoz čebel
za prevoz konj
univerzalno
prodajalna
cestni turistični vlak
za invalida
BB/SG ATP
knjižnica
BA/SG, BB/SG za nevarno blago
BA/SG,BB/SG, SB/SG vojaško
N2 ali N3 N2G ali N3G - tovorno vozilo SG damper
dvigalo
mešalec
silos

J – KATEGORIJA IN VRSTA VOZILA X – OBLIKA NADGRADNJA X.1 – DODATNI OPIS NADGRADNJE
O1 - priklopno vozilo DC – priklopnik s centralno osjo -
SJ – podporna os -
DA – polpriklopnik furgon
keson
plato
prekucnik
DB – priklopnik z vrtljivim ojesom furgon
keson
plato
prekucnik
DE – priklopnik s togim ojesom furgon
keson
plato
prekucnik
SE – bivalna prikolica -
SG – vozilo za posebne namene -
za prevoz športnih konj
O2 ali O3 ali O4

- priklopno vozilo

DA – polpriklopnik furgon
keson
plato
prekucnik
DB – priklopnik z vrtljivim ojesom furgon
keson
plato
prekucnik
DC – priklopnik s centralno osjo furgon
keson
plato
prekucnik
DE – priklopnik s togim ojesom furgon
keson
plato
prekucnik
SE – bivalna prikolica -
SJ – podporna os -
vozilo za posebne namene DA / SG DB / SG DC / SG -
ATP
cisterna
cisterna gasilska
cisterna za nevarno blago
črpalka
damper
delavnica
dvigalo
elektroagregat
furgon
gozdarsko
kompresor
komunalno
kuhinja
mešalec
policijsko
prodajalna
RTV
silos
vojaško
za kontejnerje
za nevarno blago
za živali
zabaviščni
za prevoz čebel
za prevoz športnih konj
O4 – priklopno vozilo SK – priklopnik za prevoz izrednega tovora -

1. Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila

Rabljena vozila, pridobljena in predhodno registrirana v drugi državi članici EU in nova vozila z enotno evropsko homologacijo

LOKACIJA:
 • PE Labore: izdaja potrdila o skladnosti za vozila kategorije – N in O
 • PE Brezovica: izdaja potrdila o skladnosti za vozila kategorije – N in O
 • PE Vodovodna: izdaja potrdila o skladnosti za vozila kategorije – N1
 • PE Primskovo: izdaja potrdila o skladnosti za vozila kategorije – N1

2. Identifikacija starodobnih vozil in vozil zdomcev, diplomatov in tujcev

LOKACIJA:
 • PE Labore: izdaja potrdila o skladnosti za vozila kategorije – N1
 • PE Brezovica: izdaja potrdila o skladnosti za vozila kategorije – N1
 • PE Vodovodna: izdaja potrdila o skladnosti za vozila kategorije – N1
 • PE Primskovo: izdaja potrdila o skladnosti za vozila kategorije – N1

3. Posamična odobritev predelanega vozila

Vpis spremembe v potrdilo o skladnosti za posamezne predelave na vozilih kot je zatemnitev stekel s folijo, vgradnja vlečne naprave, zamenjava platišč/pnevmatik, vzmeti, LPG- plinska naprava, spojlerjev, zamenjava svetlobnih teles (žarometov, zadnjih luči) …,

LOKACIJA:
 • PE Labore: vpis sprememb za vozila kategorije – N1
 • PE Brezovica: vpis sprememb za vozila kategorije – N1
 • PE Vodovodna: vpis sprememb za vozila kategorije – N1
 • PE Primskovo: vpis sprememb za vozila kategorije – N1

4. Evidentiranje vgradenj na vozilih

Vlečne naprave, izpušni sistemi, spojlerji

LOKACIJA:
 • PE Labore: vpis sprememb za vozila kategorije – N1
 • PE Brezovica: vpis sprememb za vozila kategorije – N1
 • PE Vodovodna: vpis sprememb za vozila kategorije – N1
 • PE Primskovo: vpis sprememb za vozila kategorije – N1

Identifikacija vozila je postopek, s katerim se ugotavlja istovetnost vozila in njegovi osnovni tehnični podatki s pomočjo priloženih dokumentov in podatkovnih zbirk o vozilih.

Ocena tehničnega stanja vozila je postopek vidne preveritve njegove celovitosti in sposobnosti za varno vožnjo v cestnem prometu ali za varno delo pri kmetijskih in gozdarskih delih. Preveri se tudi, da vozilo ni bilo predelano v nasprotju s predpisi in navodili proizvajalca.

Postopek se začne z vlogo. Vozila se lahko registrirajo in začnejo uporabljati po izvedenem postopku identifikacije oziroma ocene tehničnega stanja vozila. Registracija se opravi na podlagi soglasja k registraciji.

Soglasje k registraciji (potrdilo o skladnosti) je dokument, ki ga izda strokovna organizacija, ko ugotovi istovetnost vozila, zbere njegove tehnične podatke ter ugotovi njegovo celovitost in sposobnost za varno vožnjo ali varno delo.

Vlogi mora biti priloženo:

 • dokazilo o lastništvu (original račun o nakupu vozila, kupoprodajna pogodba ali drug verodostojen dokument, iz katerega so razvidni podatki o lastništvu),
 • ES-certifikat o skladnosti (COC – Certificate of conformity) ali certifikat o posamični odobritvi pri novem vozilu,
 • registracijski dokument, kjer je bilo vozilo prej registrirano oziroma prometno dovoljenje države članice EU pri že registriranem vozilu (razen izjem npr. traktorji iz NL),
 • uvozna carinska listina za uvoženo vozilo,
 • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila,
 • osebni dokument vložnika,
 • davčno številko

Na osnovi izvedene identifikacije in ocene tehničnga stanja vozila, strokovni delavec izda izjavo o emisijski ustreznosti vozila, na podlagi katere lastnik vozila opravi obveznosti do davčnega organa.

Če vozilo ni skladno s predpisi, kar se ugotovi z oceno tehničnega stanja vozila, se vloga z odločbo zavrne.

Postopek posamične odobritve predelanega vozila se začnez vlogo in izvede za vozilo, katerega skladnost s predpisi je že bila ugotovljena, če je na njem pozneje narejena predelava, ki ustreza vsaj enemu od naslednjih pogojev:

 • se nanaša na podatke, evidentirane v postopku registracije vozila( moč motorja, kategorija in vrsta vozila, znamka, tip, izvedenka, prostornina, mase vozila, oblika nadgradnje)
 • vpliva ali bi lahko vplivala na homologirane dele vozila in
 • vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila

Pri predelanih vozilih strokovni delavec na vozilu pregleda in preveri:

 • spremembe povezane z opravljeno predelavo,
 • skladnost opravljene predelave s predpisi (TSV, pravilniki),
 • homologacijske oznake na vozilih
 • ali je vozilo sposobno za varno vožnjo v cestnem prometu

V naših akreditiranih poslovnih enotah lahko opravite pregled naslednji predelav: vgradnja vlečne naprave, zatemnitev stekel, zamenjava platišč in pnevmatik, zamenjava izpušnega sistema, vgradnja spojlerjev, zamenjava svetlobnih teles(npr. dnevne luči), predelava pogona na utekočinjen naftni plin (UNP), zamenjava vzmeti ipd.

Vlogi mora biti priloženo:

 • Obstoječe potrdilo o skladnosti (SA, SB ali SC) oz. izjavo o ustreznosti (A, B, C)
 • Prometno dovoljenje
 • Pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik
 • Tehnična dokumentacija - potrdilo o vgradnji - za enostavne predelave (vlečna naprava ipd.) ali tehnično poročilo, ki mora obsegati vsa tista dokazila in poročila, ki so pomembna za izvedeno predelavo in izkazuje dejansko stanje predelave (z risbami, specifikacijami in morebitnimi izračuni, ki dokazujejo skladnost predelave vozila z zahtevami tehničnih specifikacij – TSV in navodili proizvajalca); pri predelavi podvozja mora biti predložen tudi zapisnik o kontroli in nastavitvi geometrije podvozja z izjavo, da geometrija ustreza tovarniškim normativom.

Za vozilo v postopku predelave, za katerega so izpolnjeni predpisani pogoji, se po zaključku postopka v potrdilo o skladnosti vpiše predelava. Potrdilo prevzamete v enoti v kateri ste opravljali postopek in po potrebi zamenjate prometno dovoljenje.

Postopek je namenjen evidentiranju vgradenj na vozilu. Med spremembe spada vgradnja sestavnih delov, ki se razlikujejo od nadomestnih delov, a so bili odobreni za vgradnjo v določen tip(varianto ali izvedenko) vozila kot so npr.:

 • vlečne naprave,
 • izpušni sistemi,
 • spojlerji

Te vgradnje se ne štejejo za predelave, če jih izvedejo proizvajalci teh delov ali pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so registrirani za vzdrževanje in popravilo vozil.

Izvajalec vgradnje mora o opravljeni vgradnji izdati potrdilo. Spremembo na vozilu kot pooblaščena tehnična služba vpišemo v »Potrdilo o skladnosti vozila« in se evidentira v centralnem registru vozil.

Vlogi mora biti priloženo:

 • obstoječe potrdilo o skladnosti (SA, SB ali SC) oz. izjavo o ustreznosti (A, B, C),
 • potrdilo pooblaščenega servisa o vgradnji,
 • potrdilo o homologacijski odobritvi vgrajene naprave (opreme) – certifikat,
 • prometno dovoljenje,
 • osebni dokument vložnika,
 • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik

Za vozilo v postopku evidentiranja, za katerega so izpolnjeni predpisani pogoji, se po zaključku postopka v potrdilo o skladnosti vpiše sprememba. Potrdilo prevzamete v enoti v kateri ste opravljali postopek in po potrebi zamenjate prometno dovoljenje.

Starodobnik je vozilo, ki je bilo izdelano pred 30 ali več leti, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko in se zaradi svojega zgodovinskega in tehničnega pomena ne uporablja za vsakodnevne prevoze.

Postopki podelitve statusa starodobnika se izvajajo v naših poslovnih enotah za vozila, ki so uvožena ali za vozila, ki so že bila registrirana v Republiki Sloveniji in v evidencah nimajo vpisanega statusa starodobnika. V postopku ugotavljanja skladnosti vozila se izvede identifikacija vozila, v skladu s prvim odstavkom, 25. Člena Zakona o motornih vozilih, kar pomeni da se ugotovi istovetnost vozila s podatki v priloženih dokumentih in zbere vse potrebne tehnične podatke vozila, za izdajo soglasja k registraciji (potrdila o skladnosti).

Vlogi mora biti priloženo:

 • dokazilo o lastništvu (original račun o nakupu vozila, kupoprodajna pogodba, drug verodostojen dokument, iz katerega so razvidni podatki o lastništvu);
 • registracijski dokument, oziroma prometno dovoljenje pri registriranem vozilu;
 • poročilo za starodobnike o uvrstitvi vozila v posamezen razred, ki mora vsebovati tudi popoln zapisnik o oceni vozila in fotografije. Poročilo izda nacionalna organizacija starodobnih vozil, članica Mednarodne organizacije starodobnih vozil – FIVA. Pri nas sta dve organizaciji in sicer ZVEZA SVS – STARODOBNA VOZILA SLOVENIJE , Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica pri Ljubljani in SVAMZ – SLOVENSKA VETERANSKA AVTO-MOTO ZVEZA, Vransko 31 a, 3305 Vransko;
 • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila;
 • osebni dokument vložnika.

Na osnovi izvedene identifikacije, strokovni delavec izda izjavo o emisijski ustreznosti vozila ki jo predložite davčnemu organu pri vložitvi napovedi za odmero davka na motorna vozila (DMV). Le ta v skladu z Zakonom o davku na motorna vozila (ZDMV, Ur.l. RS, št. 72/2006-UPB2, 9/2010) izda potrdilo o oprostitvi plačila DMV, davčni organ pa mora vozilo vnesti tudi v ustrezno elektronsko evidenco. Praviloma izda tudi odločbo.

Za starodobno vozilo, za katerega so izpolnjeni predpisani pogoji, se po zaključku postopka izda potrdilo o skladnosti, ki ga prevzamete v enoti v kateri ste opravljali postopek in kjer lahko opravite tudi tehnični pregled ter vozilo registrirate.

IMATE VPRAŠANJE?
Spletno mesto za namen delovanja uporablja piškotke. Preberi več ...